Opdateret 23.04.2014


*****


GENERALFORSAMLING 201
4

Espergærde Idrætsforenings Badmintonafdeling
indbyder til generalforsamling i Espergærdehallens cafeteria

Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Indkomne forslag

5.      Valg

A. Formand:
    Bestyrelsen opstiller
    Jørgen Knudsen
- villig til genvalg

B. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
    
Bestyrelsen opstiller følgende der er på valg:
   
Birgitte Haugaard - villig til genvalg
    Marianne Madsen - villig til genvalg
    Peter Thomsen - villig til genvalg

C. 2 suppleanter

6.      Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN
 

 

 Referat  generalforsamling  i  EIF’s  badminton afdeling tirsdag den 25.03.2014

Referent : Gunvor
Udsendt  april  2014

DAGSORDEN

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Indkomne forslag

5.      Valg

A.     Formand – Bestyrelsen opstiller Jørgen Knudsen - villig til genvalg

B.     3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  

        Bestyrelsen opstiller følgende, der er på valg:
  Birgitte Haugaard – villig til genvalg
  Marianne Madsen – villig til genvalg
  Peter Thomsen – villig til genvalg

C.    2 suppleanter

6.      Eventuelt

1.   Michael Brun blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt ,  der havde været rettidig annoncering på Hjemmesiden, opslag i Hallerne  og  i Avisen.  

2.   Formandens  fyldestgørende  beretning,  som kan læses andet steds på Hjemmesiden,  gav ikke anledning til bemærkninger, og blev godkendt med applaus fra de 6 fremmødte foruden bestyrelsen.

3.   Jørn vores  kasserer  gennem gik regnskabet , som viste et lille overskud på 25.000kr. , vi er  pr. 31-12-2013, 216 medlemmer. Regnskabet blev godkendt med applaus.

4.   Der var ingen indkomne forslag.

5.   Jørgen Knudsen blev enstemmigt genvalgt til vores  formand.  Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes alle genvalgt . Karen Bonde blev valgt som 1. suppleant  og Michael Pedersen som 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

6.   Michael Bruun informerede lidt omkring,  det nye halprojekt på Gymnasievej , men dette, vil der blive informeret mere om på EIF’s Hovedforenings generalforsamling den 13. april 2014. Et forældrepar ønskede mere forældreinfo eller måske nærmere, info imellem forældre. De synes også, det ville være fint med flere arrangementer for ungdom eksempelvis en juleturnering eller lignende. Dette er blevet taget til efterretning af bestyrelsen. Birgitte informerede om at Ungdomsafdelingen havde fået 3.000 kr. af Vennerne

Herefter takkede Michael  for god ro og orden og årets Generalforsamling var slut.      

*****

Efter generalforsamlingen 25./3-2014 ser bestyrelsen for Espergærde badminton således ud:

Bestyrelsesformand (på valg hvert år):
Jørgen Knudsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg næste år (2015):
Gunvor Hjarding
Morten Hansen-Nord
Jørn Jensen
Johnny Martinusen
Gert Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg om 2 år (2016):
Birgitte Haugaard
Marianne Madsen
Peter Thomsen

Suppleanter (vælges for et år):
Karen Bonde Pedersen - 1. suppleant
Michael  Pedersen         - 2. suppleant